Transnarodowość niealternatywna

Pruska kultura (1908) Chociaż badania nad transnarodowością zdają się być stosunkowo nowe, to zjawisko to jest symptomatyczne dla XX wieku. W „polskiej kinematografii” jest obecne od samego jej początku. Wszak już pierwszy zachowany film powstały na ziemiach polskich, wówczas znajdujących się pod panowaniem trzech zaborców, posiadał większość właściwości, jakie współcześnie przypisuje się dziełom transnarodowym. Pruska[…]